Przedszkole zostało utworzone dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej nr RPPK.09.01.00-18-0003/16-00 z dnia 14.07.2017r.

Tytuł projektu ” „Przedszkolaki na start”